Planerade driftstopp 11 juni och 12 juni

Hej!
Årjängs Nät kommer göra planerade driftstopp vid några av sina noder. De som berörs är anslutningarna i Dusserud, Hajomsätra, Knutsbol och Ulveviken samt eventuellt om Kyrkerudsnoden kan stoppa datatrafiken mellan Årjäng och Fölsbyn.
Se nedan för mer exakt information från Årjängs Nät samt på deras hemsida i denna länk:
https://www.arjang.se/sv/Arjangs-fibernat/Driftstatus/
Med vänlig hälsning
HolmedalsNet
_______________________

INFO FRÅN ÅRJÄNGS NÄT:
Natten mellan den 11-12 juni kommer vi göra ett kort driftstopp av elförsörjningen till vård nod vid Kyrkerud i Årjäng på grund av uppgradering av batteribackuper. Driftstoppet är planerat till klockan 00:00-01:00. Det kan gå snabbare också.

Kvällen den 12 juni efter klockan 18:00 kommer vi att göra samma driftstopp på ytterligare fyra noder: Vännacka, Åsen, Svensbyn, Töcksfors

Dessa stopp kommer ske under kvällen. Lite svårt att meddela exakta tider då det är resväg mellan noderna och svårt att uppskatta exakt tidsåtgång för varje stopp.

 

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2018

Kallelse nedan, se även denna PDF-fil där även info om GDPR och verksamhetsberättelse för 2017 finns.

Torsdag 7 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem
Kaffe och fika serveras. Välkomna önskar styrelsen!

Dagordning på föreningsstämman
1. Val av ordförande samt sekreterare vid
stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig
ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och
revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och
resultaträkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen
skall disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och
revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall
vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på
föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra
veckor före årsmötet.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per
inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.
Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt
utöva rösträtt för högst 10 medlemmar.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Planerat strömavbrott, onsdag 20 december kl. 12:00-14:30

Onsdag den 20 december kl. 12:00-14:30 kommer Ellevio genomföra ett arbete i sitt ledningsnät. Detta innebär att strömmen kommer brytas till vår fibernod i Tången/Mölnerud. Kunder kopplade på denna nod kommer därför inte kunna nyttja sitt fibernät under denna tid.
Kunder kopplade till denna nod har adresser som: Björkeviken, Bäckevarv, Holmerud, Månstad, Mölnerud, Rössbyn, Selen, Struven, Såviken, Södra Holmerud, Tången.
Om inte länken kommer igång igen efter avbrottet så prova att starta om medieomvandlaren annars kontakta tjänsteleverantören.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Driftstopp 5 december kl. 10:00-14:00

På grund av arbete i elnätet stänger Ellevio av strömmen på vår nod i Holmedal, Breviken i morgon tisdag 5 december mellan kl. 10:00-14:00.
Detta berör medlemmar med adresser i:
Breviken
Gröttnäs
Hän
Nästeviken
Uppsal
Västra Viker
Östra Viker
Om anslutningen inte kommer igång efter avbrottet så prova att starta om din medieomvandlare. Annars kontakta din tjänsteoperatör.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Planerat driftstopp 14 nov kl. 05:00-06:00

Tisdagen den 14 november kommer vi byta en switch i vår huvudnod. Detta kommer innebära ett driftstopp mellan kl. 05:00 – 06:00 på tisdag morgon. Kunder som berörs av detta är medlemmar i fiberföreningarna Vatt-Net, SellNet, SN-Fiber, Holmerud och Fölsbyn samt kunder i centrala Årjäng.

Om inte länken kommer igång igen efter avbrottet så prova att starta om medieomvandlaren annars kontakta tjänsteleverantören.

Driftinformation finns även på Årjängs Näts hemsida:

https://www.arjang.se/sv/Arjangs-fibernat/Om-oss/Nyheter/Planerat-driftstopp-14-nov-kl-0500-0600/

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Driftstörningar på grund av arbeten med elnätet

Ellevio stänger på grund av arbeten med nya elledningar av strömmen till följande noder under några förmiddagar framöver.

Noden i BREVIKEN vilket påverkar:
Gröttnäs, Breviken, Hän, Nästeviken, Uppsal samt Västra och Östra Viker.
29 juni kl 8:30-13:30
4 juli kl 9:30-12:30
6 juli kl 9:30-13.00

Noden i TÅNGEN vilket påverkar:
Björkeviken, Bäckevarv, Holmerud, Månstad, Mölnerud, Rössbyn, Selen, Såviken samt Tången.
4 juli kl. 9:30-13:30
6 juli kl. 9:30-13:00

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2017-04-19

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma 2017.
Tidpunkt är onsdag 19 april (2017-04-19) klockan 19:00 och platsen är Holmedals hembygdsgård.
Kaffe och fika serveras.

Välkomna önskar styrelsen!

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2016 i HolmedalsNet Ekonomisk förening.
Den äger rum torsdag 16 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem. Vi bjuder på fika.
Stadgeenliga ärenden enligt paragraf 16 i utdrag nedan.
På övriga frågor kommer vi ta upp angående ansökan om ledningsrätt hos Lantmäteriet.

För ytterligare information se PDF-fil:
HolmedalsNet – Kallelse till foreningsstamma – 20160616

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Planerat driftstopp torsdag 28 januari i området Viker-Hän.

Till er som har fiber via noden i Holmedals-Breviken (Nästeviken, Västra Viker, Östra Viker, Gröttnäs, Holmedals-Breviken, Hän och Uppsal).
På grund av byte av isolatorer i elnätet stänger Ellevio av strömmen i området torsdagen den 28 januari mellan klockan 10:00-13:00.
Då noden inte klarar sig så länge utan ström kommer även fibernätet att ligga nere.
Strömmen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden.
Info på http://ellevio.se/stromavbrott
Om din utrustning inte kommer igång igen efter efter strömavbrottet så prova att göra den strömlös ett tag och starta om.
Aktuell driftstatus för fibernätet finns på Årjängs Näts hemsida:
http://www.arjangsnat.se/

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Elavbrott Holmedal 14 december

På grund av arbete i elnätet stänger Ellevio av strömmen till noden i Holmedals Prästgård måndag 14 december mellan klockan 09:00-13:00.

Därför kommer fiberanslutningen för er som har anslutningen via den noden ligga nere.

Se även Årjängs Näts hemsida:
http://www.arjangsnat.se/

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd