Inbjudan till ordinarie föreningsstämma för år 2022

Stämman hålls i Holmedals församlingshem den 14/6 kl 19.00
Anmäl gärna att du kommer!

För anmälan och vid frågor, skicka e-post till: lotta.eckerman77@gmail.com
Varmt välkomna önskar styrelsen!

Dagordning på föreningsstämman
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer varav en ska vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
17. Information från styrelsen om vad som är på gång.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt §6, dock maximalt 10 röster. Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt utöva rösträtt för högst 10 medlemmar. 

Verksamhetsberättelse för 2022
Fibernätet har under året i stort sett fungerat väl. Under året har styrelsen tagit fram rutiner för hur nya anslutningar ska hanteras. Arbetet gjordes i samarbete med Årjängs Nät AB. Lars-Olov Strömner anställdes som samordnings-man för detta arbete. Lars-Olov har också arbetat med offerter för nya anslutningar. 1 ny anslutning har tillkommit. Ett antal intresseanmälningar för nya anslutningar har inkommit. Styrelsen har arbetat med att sammanställa ansökan om ledningsrätt till Lantmäteriet. Det hölls 8 stycken styrelsemöten.

Ägarförhållande och medlemskap
Föreningen ägs gemensamt av medlemmarna via 359 insatser á 17 600 kronor där varje insats motsvarar en anslutning. Till några företag och Årjängs kommun har föreningen sålt tjänsten fiberinkoppling och de är då inte medlemmar utan kunder i föreningen, totalt tolv stycken. Ytterligare tolv anslutningar finns i flerbostadshus. Totalt fanns den 31 december 2022 sammanlagt 383 anslutningar till fibernätet varav några vilande.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till ordinarie föreningsstämma

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma

Stämman hålls i Holmedals församlingshem den 26/9 kl 19.00.
Anmäl gärna att du kommer!

För anmälan och vid frågor, skicka e-post till: lotta.eckerman77@gmail.com
Varmt välkomna önskar styrelsen!

Dagordning på föreningsstämman
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer varav en ska vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
17. Information om vad som är på gång.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt §6, dock maximalt 10 röster. Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt utöva rösträtt för högst 10 medlemmar. 

Verksamhetsberättelse för 2021
Fibernätet inom HolmedalsNets område har i stort fungerat väl under året.
Sju nya anslutningar har tillkommit under året och ett antal till är intresserade.
Möten hölls på distans.

Ägarförhållande och medlemskap
Föreningen ägs gemensamt av medlemmarna via 358 insatser á 17 600 kronor där varje
insats motsvarar en anslutning. Till några företag och Årjängs kommun har föreningen sålt
tjänsten fiberinkoppling och de är då inte medlemmar utan kunder i föreningen, totalt tolv
stycken. Ytterligare tolv anslutningar finns i flerbostadshus. Totalt fanns den 31 december
2021 sammanlagt 382 anslutningar till fibernätet varav några vilande.

Publicerat i Okategoriserade | Kommentarer inaktiverade för Inbjudan till ordinarie föreningsstämma