Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2021

Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2021 i HolmedalsNet Ekonomisk förening. Stämman som tyvärr är försenad kommer att hållas digitalt torsdag 13 januari kl 19.00 via Microsoft Teams. Ni som anmäler er att närvara får en inbjudan och vidare instruktioner via e-post med en länk som man klickar på för att delta.För anmälan och vid frågor, skicka e-post till: info@holmedalsnet.se
Välkomna att delta digitalt önskar styrelsen!

Dagordning på föreningsstämman
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer varav en ska vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.
17. Information om vad som är på gång.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt §6, dock maximalt 10 röster. Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt utöva rösträtt för högst 10 medlemmar. 

Verksamhetsberättelse för 2020

Fibernätet inom HolmedalsNets område har generellt fungerat väl under 2020 med ett par undantag.
Kommunikationsoperatör byttes från Telia till MittNät och för de över 70 år som hade fast telefoni från en av tjänsteleverantörerna kodades dosorna på distans vilket krånglade.
Vid juletid försvann TV-sändningar från samma leverantör några dagar vilket inte var så uppskattat.

Åtta nya anslutningar har tillkommit under året.

Föreningsstämman och övriga möten hölls på distans.

Ägarförhållande och medlemskap
Föreningen ägs gemensamt av medlemmarna via 351 insatser á 17 600 kronor där varje insats motsvarar en anslutning. Till några företag och Årjängs kommun har föreningen sålt tjänsten fiberinkoppling och de är då inte medlemmar utan kunder i föreningen, totalt tolv stycken. Ytterligare tolv anslutningar finns i flerbostadshus. Totalt fanns den 31 december 2020 sammanlagt 375 anslutningar till fibernätet varav några vilande.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.