Driftstatus maj 2015

115 anslutningar via noderna i Fölsbyn, Mölnerud och Töcksfors har tagits i drift. Och vi väntar på klartecken att skicka ut bokningar till de anslutningar i Kroken och Stallarebyn som går via noden i Västra Bön. Resterande anslutningar via noderna i Breviken och Holmedal har vi inte något datum för ännu men hoppas att det sker så snart som möjligt. Läs mer på www.arjangsnat.se under rubriken ”Driftsättning” för den senaste informationen.

Posted in Fiberprojektet | Kommentering avstängd

Ordinarie föreningsstämma 2015 den 12 juni

Till medlemmarna i HolmedalsNet Ekonomisk förening:
KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 2015
Fredag 12 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem.
Vi bjuder på fika.

Stadgeenliga ärenden enligt paragraf 16 i utdrag nedan.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster. Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt utöva rösträtt för högst 10 medlemmar.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker via e-post och/eller genom brev med posten till samtliga medlemmar samt anslås på föreningens hemsida. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller SMS samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala media skall ordinarie postgång användas.

/Styrelsen för HolmedalsNet Ekonomisk förening

Posted in Fiberprojektet, Nyheter | Kommentering avstängd

Nyhetsbrev – april 2015 med fibermässa och invigning

Nu har vi skickat ut brev med tidsbokning till installation av mediaomvandlare till de 32 hushåll som är knutna till Fölsbynoden.
Installationerna kommer ske 29 och 30 april. Sedan kommer utskick att se efterhand.
holmedalsnet_20150422_annons_nb

Posted in Fiberprojektet, Nyheter | Kommentering avstängd

Nyhetsbrev – januari 2015

Nyhetsbrevet i PDF-format finns att ladda ner här

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Nyhetsbrev – december 2014

holmedalsnet_20141205_annons

Nyhetsbrevet finns även att ladda ner som PDF-fil här:
Nyhetsbrev – december 2014

Posted in Fiberprojektet | Kommentering avstängd

Husinstallationer

Vi är nu snart klara med husinstallationerna, men det är många fastighetsägare vi inte får tag i, trots upprepade försök!
Om slan
gen är grävd ner helt fram till din fastighet och du ännu inte har fått anslutningsboxen på utsidan av väggen monterad och fiberkabel in i huset. 
Klicka här för att anmäla installation för vår entreprenör NSI>>

Väggbox

Utvändig väggbox-fiber

Posted in Fiberprojektet, Kartor | Kommentering avstängd

Information om status för projektet, september 2014

Telia är vald till Kommunikationsoperatör

Avtal är dock ännu inte signerat.När avtal är signerat läggs en tidplan och den tekniska planering påbörjas av Telia. Vårt gemensamma mål är att få signal i nätet så fort som möjligt.

Öppen Fiber

Telia blir Kommunikationsoperatör med sitt koncept Öppen Fiber. Det innebär att du som kund själv väljer vilka tjänsteleverantörer och vilka tjänster du väljer att ansluta till ur Telias Öppen Fiberutbud.
Mer information om utbud kan du hitta på www.oppenfiber.se
OBS! Utbud och priser kan förändras över tid

Årjängsnät

Annons i Nordmarksbygden 20140910

Posted in Fiberprojektet, Nyheter | Kommentering avstängd

Senaste nytt – söndag 15 juni

Annonsen som kommer i Nordmarksbygden nu på onsdag finns att laddar ner härunder som en PDF-fil.
Där står bland annat om hur länge det dröjer innan vi kopplas på nätet.
Annons i PDF-format för nedladdning

Posted in Fiberprojektet | Kommentering avstängd

Kallelse till extra föreningsstämma, medlemsavgift och dagsrapport

Hej alla medlemmar i HolmedalsNet!
Nedan finns kallelse till extra föreningsstämma, betalning av medlemsavgift 2014 och en dagsrapport.
Innehållet finns även att ladda ner i denna PDF-fil:
HolmedalsNet – Kallelse – Extra foreningsstamma 2014-06-18


KALLELSE TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2014

Onsdag 18 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem
På grund av försenad årsredovisning. Föreningen bjuder på fika.

Dagordning
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
3. Godkännande av röstlängden.
4. Val av två justeringsmän.
5. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
8. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
10. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
11. Information om utbyggnaden.
12. Mötets avslutande.


MEDLEMSAVGIFT 2014 – BETALAS SENAST 2014-07-15

Belopp: 100 kr
MYCKET VIKTIGT! Ange fastighetsbeteckning och namn vid betalning.
Betalas till bankgironummer: 814-4636
För betalningar från utlandet:
IBAN: SE91 8000 0843 1905 3067 1015
BIC: SWEDSESS
Bank: Westra Wermlands Sparbank


DAGSRAPPORT

Husinstallationer och fastighetsboxar monteras nu och husägarna blir kontaktade av NSI för tidsbokning. Viktigt att de som inte grävt ned slangen på sin egen tomt gör det nu. Risken är annars att ni stoppar upp processen för övriga. Observera att det är viktigt att söknät finns med och ska placeras ovan slang. Tänk på att utvändig anslutningsbox ska placeras lättillgängligt i arbetshöjd.

Stamnätet är färdiggrävt och tryckningar under väg likaså. Återstår att gräva är föreningsnät i Nästeviken och till enskilda abonnenter på några platser. Någon kort sjökabelsträcka är också kvar.
Fiber har blåsts i det mesta av stamnätet och nu blåser de föreningsnät och ut till husen.

Årjängs Nät håller på med anbudsutvärdering av kommunikationsoperatör. Huvudnoden där nätet kopplas på till omvärlden har monterats på plats.

På den ordinarie föreningsstämman 15 maj ändrades styrelsens sammansättning enligt följande:
Avgick på egen begäran gjorde Morgan Svensson som ordförande och Jonas Olsson som ledamot.
Vi tackar för deras arbete i styrelsen! Morgan valdes istället till ny suppleant.
Till ny ordförande valdes Fredrik Hammar och som ny ledamot och vice ordförande valdes Olov Johannesson. Bertil Arvidsson och Ingemar Svahn valdes också in i styrelsen som nya ledamöter.


Har ni några frågor eller tankar så kontakta er områdesrepresentant eller någon i styrelsen.

/Styrelsen för HolmedalsNet Ekonomisk förening

Posted in Fiberprojektet | Kommentering avstängd

Ordinarie föreningsstämma 15 maj

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2014
i HolmedalsNet Ekonomisk förening

Torsdag 15 maj kl. 19:00 i Holmedals församlingshem
Stadgeenliga ärenden enligt paragraf (§) 16 i utdrag nedan.
Föreningen bjuder på fika.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång.
Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:
1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT
Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster. Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt utöva rösträtt för högst 10 medlemmar.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker via e-post och/eller genom brev med posten till samtliga medlemmar samt anslås på föreningens hemsida. Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelse skall ske tidigast fyra veckor före föreningsstämman och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom e-post eller brev. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller SMS samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala media skall ordinarie postgång användas.

Posted in Fiberprojektet | Kommentering avstängd