Inbjudan till ordinarie föreningsstämma 2018

Kallelse nedan, se även denna PDF-fil där även info om GDPR och verksamhetsberättelse för 2017 finns.

Torsdag 7 juni kl. 19:00 i Holmedals församlingshem
Kaffe och fika serveras. Välkomna önskar styrelsen!

Dagordning på föreningsstämman
1. Val av ordförande samt sekreterare vid
stämman.
2. Godkännande av röstlängden.
3. Val av två justeringsmän.
4. Fråga om stämman har blivit utlyst i behörig
ordning.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och
revisionsberättelsen.
7. Beslut om fastställande av balansräkningen och
resultaträkningen samt om hur vinsten eller
förlusten enligt den fastställda balansräkningen
skall disponeras.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
9. Fråga om arvoden till styrelseledamöter och
revisorer.
10. Budget.
11. Medlemsavgift och andra avgifter.
12. Val av styrelseordförande.
13. Val av styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall
vara sammankallande.
16. Övriga ärenden som ska tas upp på
föreningsstämman enligt lag eller föreningens
stadgar, och som anmälts till styrelsen senast fyra
veckor före årsmötet.

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per
inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.
Likaledes kan den som är ombud genom fullmakt
utöva rösträtt för högst 10 medlemmar.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.